addd761ec17549889a95b0ede6edab4d_ic_yonerge.docx


Download Content

İmza Geçersiz

?mzada geçersiz imzalama algortimas? kullan?lm??t?r. Algoritma: SHA1withRSA ?mzac?: O=CARGILL TARIM VE GIDA SANAY? T?C.A.?.,C=TR,SERIALNUMBER=36361775424,CN=SONGÜL YILGIN (vs-25)

?mzada geçersiz özet algortimas? kullan?lm??t?r. Algoritma: SHA-1 ?mzac?: O=CARGILL TARIM VE GIDA SANAY? T?C.A.?.,C=TR,SERIALNUMBER=36361775424,CN=SONGÜL YILGIN (vs-27)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Mon Mar 31 10:50:40 EEST 2014 CrlThisUpdate: Thu Jan 05 12:28:19 EET 2017 CrlNextUpdate: Fri Jan 06 12:28:20 EET 2017 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: