8c741c01c114440f88592c2d6e045d72_egh-gelir-tablosu_2012.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

?mzada geçersiz imzalama algortimas? kullan?lm??t?r. Algoritma: SHA1withRSA ?mzac?: O=ERGO GRUBU HOLD?NG A.?,C=TR,SERIALNUMBER=43015615746,CN=SERDAL GAZCILAR (vs-25)

?mzada geçersiz özet algortimas? kullan?lm??t?r. Algoritma: SHA-1 ?mzac?: O=ERGO GRUBU HOLD?NG A.?,C=TR,SERIALNUMBER=43015615746,CN=SERDAL GAZCILAR (vs-27)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Fri May 23 17:15:02 EEST 2014 CrlThisUpdate: Thu Jan 05 12:28:19 EET 2017 CrlNextUpdate: Fri Jan 06 12:28:20 EET 2017 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: